Privacybeleid

Namens alle zorgverstrekkers werkzaam in de groepspraktijk Tremelo vinden we de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u een samenvatting over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we ze bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u die kan uitoefenen. 

1. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, administratieve gegevens en medische gegevens) voor volgende doeleinden: 

A) Om onze taak als huisarts te kunnen uitvoeren
bv. uitvoeren van onderzoeken, informatiedoorstroom van artsen/praktijkmedewerkers naar andere artsen binnen onze praktijk, bloedonderzoek bij een extern labo, beheren en consulteren van uw dossier om andere zorgverstrekkers te kunnen informeren indien nodig, het maken van een afspraak in onze online agenda...

B) Om met u in contact te komen
bv. om in dringende gevallen met u contact op te nemen via uw telefoonnummer of e-mailadres

C) Om onze dagelijkse activiteiten te verbeteren
Wij zijn een opleidings- en INTEGO-praktijk, wat impliceert dat geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor epidemiologisch onderzoek.  

2. Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens en waar halen we ze vandaan? 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u zich aanbiedt met uw eID (elektronische identiteitskaart). Het uitlezen van uw eID stelt ons in staat enerzijds informatie van andere zorgverstrekkers op te halen en anderzijds zelf informatie te delen. Bij het eerste contact worden ook belangrijke medische gegevens nagevraagd en genoteerd (bv. allergieën, gekende familiale ziekten...). Verder worden de medische gegevens vanaf dan na elk contact geüpdatet. Daarnaast kan u ook in uw elektronisch medisch dossier laten optekenen of u geregistreerd wil worden als orgaandonor en/of u een wilsbeschikking heeft.

Verder werken wij samen met Mya, een platform waarop u online afspraken kan maken. Het profiel dat u hierop aanmaakt kan door ons aangesproken worden om ontbrekende gegevens in het elektronisch medisch dossier aan te vullen, zoals een wijziging van telefoonnummer, e-mailadres of adres. Daarom zorgt u er best voor dat dit steeds up to date is. 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derde partijen die ons ondersteunen in onze medische analyses en die ons ICT-diensten leveren alsook met verschillende instanties binnen de sociale zekerheid (ziekenfondsen, RIZIV, CoZo), behandelende specialisten en het online agendasysteem (Mya). Dat alles voor zover als nodig is voor de uitvoering van onze professionele activiteit en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Indien u niet akkoord bent met het delen van uw persoonsgegevens, aan welke partij dan ook, dient u dat expliciet te vermelden. Het delen van uw gegevens komt uw medische zorg ten goede en wij gaan er met alle zorgverstrekkers van de Groepspraktijk Tremelo van uit dat onze patiënten die mening delen. 

4. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij stellen alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit die optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperkt. We verzekeren u dat wij erop toezien dat de derde partijen die uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken de nodige maatregelen nemen om uw privacy te beschermen. 

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen. Voor het Globaal Medisch Dossier betreft dit een bewaartermijn van dertig jaar. 

6. Wat zijn uw privacyrechten? 

  • Recht op inzage: u heeft het recht om op ieder ogenblik uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, de nodig informatie daarover te verkrijgen. 
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.
  • Recht op vergetelheid: u heeft, onder bepaalde voorwaarden en zonder onredelijke vertraging, het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 
  • Recht op verwerkingsbeperking: u heeft, onder bepaalde voorwaarden, het recht op beperking van verwerking te verkrijgen. 
  • Recht op overdracht van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een leesbaar formaat te recupereren. 
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht niet te onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit. 

U kan bovenstaande privacyrechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is vanwege zijn repetitieve karakter.

Bij uw aanvraag tot het uitvoeren van uw privacyrechten gaan wij steeds over tot verificatie van uw identiteit om te verzekeren dat enkel u in aanraking komt met uw persoonsgegevens. 

7. Hoe kan u contact opnemen?

Voor meer informatie over ons privacybeleid, het uitvoeren van uw rechten of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u best contact op met onze Data Protection Officer Emilie Van Gossum via ons algemene mailadres. Bij afwezigheid kan u terecht bij onze secretaresse Veerle Matheussen. 

U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  • per brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
  • via mail naar commission@privacycommission.be
  • telefonisch op het nummer 02/274.48.00